Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2013 r.

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i efektywnego zarządzania finansami,
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN
zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia polegającego na organizacji dwudniowej wizyty studyjnej dla 17 osób w Madrycie (Hiszpania)
w listopadzie 2013r.

Zapytanie o cenę organizacji wizyty studyjnej w Madrycie (Hiszpania)
w celu rozeznania rynku w ramach projektu.


Nazwa projektodawcy

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN – Lider projektu
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Partner projektu
AC & G, Madryt/Hiszpania – Partner projektu


Nr umowy: UDA-POKL.08.01.03-32-010/12-00


W związku z realizacją projektu „PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) kierując się zasadą uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i efektywnego zarządzania finansami, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w celu rozeznania rynku
i oszacowania wartości zamówienia polegającego na organizacji dwudniowej wizyty studyjnej dla
17 osób w Madrycie (Hiszpania) w listopadzie 2013r.

Organizacja wizyty obejmuje usługi transportowe, zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie
z programem merytorycznym, który zostanie przedstawiony wybranemu oferentowi.


1. Dane wystosowującego zapytanie

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN
ul. Księcia Warcisława I-go 20c/2, 71-667 Szczecin
tel. 91 813 76 80, fax 91 813 76 81
e-mail: csr(at)lewiatan.biz


2. Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem rozeznania rynku jest wycena usługi, polegającej na organizacji wizyty studyjnej
w Madrycie (Hiszpania) dla 17 osób, w ramach projektu "PWP CSR- nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw" obejmującej:

 • Zapewnienie bezpośredniego przelotu w dwie strony na trasie Berlin – Madryd (MAD) – Berlin, wraz z transportem na trasie Szczecin – Berlin lotnisko - Szczecin oraz w Madrycie na trasie lotnisko – hotel – lotnisko dla 17 osób w listopadzie 2013r.
 • Zapewnienie dwóch noclegów w hotelu dwu/trzygwiazdkowym, położonym centralnie
  w Madrycie dla 17 osób, w rozkładzie: 6 pokoi -2 os. + 5 pokoi -1 os, w ciągu trzech dni
  w listopadzie 2013r.
 • Zapewnienie trzech posiłków dla 17 osób w trakcie 3 dni pobytu w Madrycie (w zależności od godzin przylotu i wylotu oraz programu: dzień 1: obiad + kolacja, dzień 2: śniadanie + obiad + kolacja, dzień 3: śniadanie + obiad) w listopadzie 2013r.
 • Zapewnienie zorganizowanego transportu w obrębie aglomeracji madryckiej dla 17 osób (możliwie bez korzystania z transport publicznego) zgodnie z programem wizyty.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia istotnej części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Termin Rrealizacji usługi

Termin realizacji usługi: listopad 2013 r., w uzasadnionym przypadku nie później niż do 5.12.2013 r.


4. Warunki niezbędne do realizacji zamówienia

 • udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych wyjazdów, z możliwością otrzymania rekomendacji
 • kilka alternatywnych rozwiązań do punktu II 1-4 Zapytania o cenę

5. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer KRS (lub wpisu do ewidencji CEIDG),
 • podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną.

6. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta cenowa powinna być przesłana do dnia 18.11.2013 r. do godz. 15:00, za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: csr(at)lewiatan.biz
 • faksem na nr: 91 813 76 81,
 • pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Księcia Warcisława I-go 20c/2; 71-667 Szczecin

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19.11.2013r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie podany na stronie internetowej pod adresem www.csr.lewiatan.biz oraz wywieszony
w siedzibie ZPPZ LEWIATAN, przy ul. Księcia Warcisława I-go 20c/2; 71-667 Szczecin.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku zamieszczono na stronie: www.csr.lewiatan.biz


7. Ocena ofert

Zamawiający porówna złożone oferty na podstawie zaproponowanych cen i ewentualnych atrakcji dodatkowych.


8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.csr.lewiatan.biz oraz w wybrany przez oferenta sposób.


9. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Jankowska pod numerem telefonu 91 813 76 80 oraz adresem email: csr(at)lewiatan.biz


10. Załączniki

Wzór formularza ofertowego.