Polityka społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to dobrowolne wdrożenie polityki
i przyjęcie przez zarząd przedsiębiorstwa procedur do strategii zarządzania, w zgodzie
z ustawodawstwem, które zapobiegają powstawaniu problemów społecznych, zatrudnienia, środowiska naturalnego oraz łamania praw człowieka.

Polityka ta i procedury wypracowane są w otwartym dialogu z interesariuszami, a zarząd firmy bierze w ten sposób odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań. Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem różnych grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska naturalnego.

Według normy ISO 26000 społeczna odpowiedzialność to zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko. ISO 26000 dostarcza wszystkim organizacjom wskaźniki dotyczące:

  • Idei, definicji oraz terminologii związanych z odpowiedzialnością społeczną.
  • Cech i kierunków rozwoju odpowiedzialności społecznej.
  • Procedur i zasad dotyczących odpowiedzialności społecznej.
  • Kluczowych aspektów i zagadnień odpowiedzialności społecznej.
  • Tworzenia, implementowania i rozpowszechniania zachowań odpowiedzialnych społecznie w samym przedsiębiorstwie.
  • Pogłębiania zaangażowania interesariuszy i ich identyfikacji z organizacją.
  • Przekazywania informacji o zaangażowaniu, wynikach i innych obszarach związanych z odpowiedzialnością społeczną.

Celem ISO 26000 jest wsparcie organizacji w ich wkładzie w zrównoważony rozwój. Norma ma zachęcić je do wyjścia poza nałożone prawem zobowiązania, przy jednoczesnym zrozumieniu, że przestrzeganie prawa jest podstawowym obowiązkiem jakiejkolwiek organizacji i niezbędną częścią jej odpowiedzialności społecznej. Norma ma promować powszechne zrozumienie społecznej odpowiedzialności i je uzupełniać, a nie zastępować inne narzędzia i inicjatywy na tym polu. Wprowadzając ISO 26000, należy mieć na uwadze społeczne, prawne, kulturowe, środowiskowe, organizacyjne i ekonomiczne różnice, przy równoczesnym przestrzeganiu międzynarodowych standardów działalności.

Norma ISO 26000:2010 “ Przewodnik po Społecznej Odpowiedzialności” określa, że organizacje powinny respektować przynajmniej następujące siedem głównych zasad opisanych poniżej:

7 zasad CSR

Zasada 1

Odpowiedzialność

Przedsiębiorstwo powinno być odpowiedzialne przed właściwymi organami za swoje wpływy na społeczeństwo, gospodarkę
i środowisko naturalne. Przestrzeganie tej zasady wymagane jest szczególnie
od kadry zarządzającej firmy,
czyli od tych, od których oczekuje się, że odpowiedzą przed tymi, których interesy są zarządzane, czyli przed właścicielami,
i z drugiej strony, przed samą organizacją.

Zasada 2

Transparentność

Organizacja powinna być transparentna w podejmowanych decyzjach i działaniach, które mają wpływ na społeczeństwo
i środowisko naturalne. Organizacje powinny ujawniać
w sposób otwarty, dokładny
i kompleksowy informacje na temat polityki, decyzji i działań,
za które są odpowiedzialne, włączając w to faktyczne
i prawdopodobne konsekwencje dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Informacja ta powinna być łatwo dostępna
i zrozumiała dla zainteresowanych stron.

Zasada 3

Etyczne zachowanie

Działalność organizacji powinna być oparta na wartościach takich, jak uczciwość, bezstronność
i spójność. Wartości te oznaczają szacunek dla ludzi, zwierząt
i środowiska naturalnego oraz zobowiązują do omawiania skutków swoich działań i decyzji
ze swoimi partnerami.

 

 

 

 


Zasada 4

Wzajemne
poszanowanie działań zainteresowanych stron

Organizacja respektuje, uznaje
i odpowiada na przedsięwzięcia zainteresowanych stron, zwanych także interesariuszami. Nawet jeśli cele organizacji ograniczają się jedynie do właścicieli
i udziałowców, to klienci lub pracownicy, inne jednostki lub grupy, mają prawa, roszczenia, czy interesy, które także muszą być wzięte pod uwagę. Wspólnie osoby te tworzą interesariuszy organizacji. Na marginesie – interesy stron mogłyby być sprzeczne z oczekiwaniami społeczeństwa.

Zasada 5

Praworządność

Organizacja obowiązkowo przestrzega prawa. Zasada praworządności odnosi się do nadrzędności prawa - żadna osoba czy organizacja nie stoi ponad prawem, rząd także podlega prawu. Ta praktyka jest porównywana z praktyką arbitrażu władzy. Poszanowanie tej zasady oznacza, że organizacja przestrzega prawo
i obowiązujące przepisy.

Zasada 6

Respektowanie międzynarodowych
zasad postępowania

Organizacja powinna szanować międzynarodowe normy postępowania, akceptując jednocześnie zasadę poszanowania prawa. Organizacja powinna dążyć do respektowania międzynarodowych zasad, nawet jeśli one lub ich wdrożenie nie chronią dóbr społecznych
i środowiskowych. Organizacja powinna unikać współdziałania z inną organizacją, której działania nie są spójne z międzynarodowymi normami postępowania.

Zasada 7

Respektowanie praw człowieka

Firma powinna szanować prawa człowieka i dostrzegać zarówno ich ważność, jak i uniwersalność. Organizacja powinna promować poszanowanie praw człowieka
i nie wykorzystywać sytuacji,
w których przepisy nie przewidziały odpowiedniej ochrony.