Dobre praktyki

Poniżej prezentujemy przykłady hiszpańskich firm, które wdrożyły społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw. Zapraszamy do oceny działań podjętych przez te firmy zaznaczając odpowiednie pole z cyfrą (1 oznacza ocenę najniższą, 5 to ocena najwyższa).

 

Kliknij na zakładkę, aby przejść do opisu. Ponowne kliknięcie zamyka zakładkę.

Winnica – producent wina

Przedsiębiorstwo zatrudnia 47 pracowników. Jej siedziba znajduje się w regionie Kastylia i Leon. W 2011 roku jej obroty wyniosły  15.000.000€. Firma zatrudnia jedną osobą odpowiedzialną za CSR, która podlega bezpośrednio Dyrektorowi  ds. Operacyjnych. Przedsiębiorstwo wyszczególniło 5 grup interesariuszy i zrealizowało dla nich następujące działania:

Klienci

 • Coroczne badanie poziomu satysfakcji klienta.
 • Interwencja w ramach skarg i zażaleń klientów, zadawalająca dla klientów.
 • Jakościowe spełnianie oczekiwań klientów Unii Europejskiej dzięki posiadanym gwarancjom.

Dostawcy

 • Coroczna ocena wszystkich dostawców przy użyciu kryteriów ekologicznych i porównań do innych dostawców występujących w sektorze

Pracownicy

 • 70% pracowników firmy objętych jest szkoleniami.
 • 90% pracowników jest zatrudnionych na umowę o pracę. Średni staż pracy to 17 lat.
 • 13% zespołu stanowią osoby powyżej 45 roku życia.
 • Firma zatrudnia jedną osobę upośledzoną umysłowo, która zajmuje się sprzątaniem.
 • Zainwestowano 20.000€ w działania i czynności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem było osiągnięcie 100% realizacji działań naprawczych wskazanych w planie zapobiegawczym.
 • Istnieje możliwość wyboru trzech wariantów godzin pracy oraz wybór elastycznej formy zatrudnienia w szczególnych przypadkach.
 • Intensyfikacja czasu pracy podczas wakacji polegająca na nie korzystaniu z długich przerw np. na lunch i skróceniu w ten sposób realnego czasu pracy.
 • Płatny urlop szkoleniowy.
 • Wsparcie opieki rodzicielskiej poprzez redukcję etatu i elastyczny czas pracy.

Społeczeństwo

 • Aktywny udział w stowarzyszeniach branżowych.
 • Zawarcie sześciu praktycznych umów z organizacjami szkoleniowymi i innymi w regionie.
 • Sponsoring i współpraca z lokalnym klubem sportowym.
 • Darowizna na rzecz izb rolniczych mających siedzibę w regionie.
 • Uruchomienie “Planu rozwoju regionu”.
 • Stworzenie “Kodeksem Etyki Biznesu”.
 • Stworzenie procedur zarządzania odpadami oraz przeprowadzanie corocznych kontroli jakości najważniejszych odpadów.
 • Projekt uzdatniania wody pitnej z własnej studni.
 • Instalacja baterii słonecznych i kondensatorów elektrycznych w celu zwiększenia oszczędności i wydajności energetycznej.
 • Przeniesienie sprężarek powietrza do miejsc bardziej oddalonych od stref pracy.
 • Wymiana kotłów olejowych na elektryczne.
Hotel 3 gwiazdkowy

Hotel zatrudnia 27 pracowników. Hotel ma swoją siedzibę na Majorce. W 2011 roku jego obroty sięgnęły 2.000.000€. Firma zatrudnia jedną osobą odpowiedzialną za CSR podlegającą bezpośrednio Zarządcy hotelu. Przedsiębiorstwo wyszczególniło 4 grupy interesariuszy i zrealizowało dla nich następujące działania:

Klienci

 • System pomiaru satysfakcji klienta. W 2011 roku otrzymał pozytywną ocenę 8,2 (skala 0 - 10), udział klientów wyniósł 33,06%.
 • Opracowanie “Instrukcji Odpowiedzialnej Reklamy”.

Pracownicy

 • Rozwój programu szkoleń, podjęcie 21 działań szkoleniowych.
 • Liczba godzin szkoleniowych: 1080
 • 91% pracowników jest zatrudnionych na umowę o pracę.
 • 65% pracowników w zespole to kobiety. Kobiety zajmują 36% stanowisk kierowniczych.
 • Zrealizowano badania na temat tego, jak pracownicy postrzegają atmosferę wewnętrzną w pracy. Zostały wydane 33 kwestionariusze, odpowiedzi udzieliło 12 osób (36%).

Społeczeństwo lokalne

 • Podpisanie umowy z urzędem pracy w celu zatrudniania stażystów do kuchni i obsługi technicznej.
 • Zatrudnienie na okres 4 miesięcy osoby niepełnosprawnej, która została przeszkolona w pracy biurowej.
 • Dostarczenie do 83 kg żywności z krótkim terminem ważności fundacji, opiekującej się ubogimi rodzinami.

Środowisko naturalne

 • 50% używanych olejów roślinnych jest poddawane recyklingowi (długoterminowy kontrakt z firmą utylizującą oleje).
 • W pomieszczeniach klimatyzowanych unika się ręcznej, ciągłej zmiany temperatury.
 • Uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych, które dostarczają ciepłą wodę.
Firma produkcyjna

Przedsiębiorstwo wytwarzające elementy do instalacji platform naftowych zatrudnia 273 pracowników, pracujących w 2 centrach produkcyjnych. W firmie zatrudnia jest osoba odpowiedzialna za CSR, która podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu. Przedsiębiorstwo wyszczególniło 3 grupy interesariuszy i zrealizowało dla nich następujące działania:

Pracownicy

 • Wzrost o 5,38% liczby godzin szkoleń w stosunku do 2010 roku.
 • 56% szkoleń odbyło się w firmie.
 • Przeprowadzono ankietę dotyczącą satysfakcji ze szkoleń, przy frekwencji 57% pracowników, średni poziom satysfakcji wyniósł 4,04 na 5.
 • Opracowano nowy program dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy w celu poprawy procesów występujących w tym obszarze.
 • Rozwinięto program uświadamiający: „Chroń swoje oczy”, który obniżył o 75% wypadki związane z narządem wzroku w stosunku do 2010 r.
 • 51% stanowisk zajmują kobiety.

Społeczeństwo

 • Aktywny udział na Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, na którym prezentowane są doświadczenia firmy.
 • Przyjmowanie różnych grup z centrów szkoleniowych i technologicznych, w celu prezentacji rozwiązań i funkcjonowania firmy.

Środowisko naturalne

 • Przeprowadzono obniżenie emisji CO2 zgodnie z Normą ISO 14064.
 • Obniżono o 20% ilość niebezpiecznych odpadów w stosunku do 2010 roku.
Firma konsultingowa

Firma konsultingowa świadcząca usługi w zakresie rozwiązań informatycznych i produkcji oprogramowań. Zatrudnia 8 732 osób, skupionych w 17 ośrodkach. Przedsiębiorstwo zatrudnia osobę odpowiedzialną za CSR, która podlega Dyrektorowi ds. Komunikacji. Przedsiębiorstwo wyszczególniło 4 grupy interesariuszy i zrealizowało dla nich następujące działania:

Dostawcy

 • Udział w różnych programach, które zakładają włączenie kwestii zrównoważonego rozwoju do procesu zakupów.
 • W 2011 roku został zrealizowany proces ponownego zatrudniania 65,5% dostawców w ramach nowych wymogów zrównoważonego rozwoju.

Pracownicy

 • Uruchomienie Centrum Wysokiej Wydajności (CAR), gdzie realizowane są wszystkie szkolenia personelu.
 • Liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych do tej pory: 361.358.
 • Rozwój platformy e-learning do nauki języków obcych.
 • Punkty sanitarne w miejscach pracy.
 • Podłączenie do serwisu “Portal El Acceso” , w którym personel ma dostęp do produktów i usług, od usług adwokackich po produkty związane z modą i urodą, restauracjami, podróżami itp.
 • Elastyczny system wynagradzania.
 • Zniżki do restauracji jako dodatek do wynagrodzenia.
 • Ubezpieczenie na życie i od wypadków dla wszystkich pracowników.
 • Pakiet usług medycznych.
 • Możliwość dostępu do specjalistycznych kursów, w tym MBA i programów rozwoju umiejętności zarządzania.
 • Jeden model kariery zawodowej dla wszystkich pracowników.
 • Interaktywne portale, które ułatwiają dostęp do potrzebnych informacji, narzędzi, wiadomości i forów związanych z firmą.
 • Uczestnictwo w nieformalnych spotkaniach organizowanych dla członków grup specjalistycznych, którzy należą do tej samej branży lub specjalizacji technicznej.
 • Kierownicy wysokiego szczebla utrzymują bezpośredni kontakt z pracownikami i odpowiadają na ich wątpliwości za pomocą nośników telekomunikacyjnych, bezpośrednich spotkań, video konferencji i webcasting.
 • Opracowanie przez Departament BHP procedur, w których analizowane są potrzeby każdej osoby w miejscu jej pracy. Wdrożenie tej procedury spowodowało dostarczenie 2.120 ergonomicznych urządzeń w 2011 roku.
 • Istnieje „Plan Kariery”, określony i zorganizowany w 1 466 kategoriach zawodowych (2010 r.).
 • Elastyczne godziny pracy na różnych stanowiskach.
 • Urlop macierzyński i ojcowski ponad ten, który należny jest z mocy prawa.
 • Możliwość wypracowania dodatkowych dni wakacji.
 • Elastyczność w miejscu pracy.
 • Specjalny program umożliwiający wykonywanie niektórych zadań w domu.

Społeczeństwo

 • W 2010 roku odbyło się 80 363 godzin konsultacji, w które zaangażowano 118 specjalistów firmy.
 • Możliwość zatrudnienia dla osób z małą szansą wejścia na rynek pracy.
 • Opracowanie strategicznego planu współpracy ze stowarzyszeniem pomagającym ludziom w potrzebie.
 • Wdrożenie kompleksowych narzędzi służących pomocą w zarządzaniu fundacją.
 • Współpraca z instytucjami naukowymi oraz umożliwianie ich studentom odbywanie praktyk w firmie.
 • Dotacje dla społecznych projektów różnych organizacji pozarządowych.
 • Udział pracowników w różnych programach stowarzyszeń, które mają na celu pomoc potrzebującym osobom .

Środowisko naturalne

 • System zarządzanie środowiskiem zawiera szczegółowe procedury do mierzenia i kontrolowania okresowego zużycia wszystkich zasobów.
 • 35,4% zużywanej energii podczas pracy w biurze pochodzi z odnawialnych źródeł.
 • Odpady wytwarzane w centrach są odpadami komunalnymi. Dlatego oddziały dysponują kontenerami uławiającymi segregację odpadów i ich zbiórkę.