Działania w projekcie

Plan działania
 • Utworzenie 4 grup roboczych dla branży: IT, spożywczej, metalowej, turystycznej oraz warsztaty partycypacyjne. Zadaniem grupy roboczej jest adaptacja rozwiązań występujących w Hiszpanii do warunków lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem specyfiki 4 branż.
 • Konferencja inaugurująca projekt - 20 czerwca 2013 r.
 • Wizyta studyjna w Hiszpanii - wrzesień 2013r. Celem wizyty jest zapoznanie się
  z rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach w Hiszpanii.
 • Wdrożenie w 4 przedsiębiorstwach metody CSR (marzec-lipiec 2014 r.) wraz
  z monitoringiem powdrożeniowym.
 • Uruchomienie i funkcjonowanie punktu informacyjnego CSR ( październik 2013-luty 2015r).
 • Działania promocyjno - informacyjne - forum CSR na stronie internetowej projektu, filmy branżowe, seminaria informacyjne, kampania promocyjno -– informacyjna w mediach, konferencja upowszechniająca idee CSR w styczniu 2015 r.
 • Zawiązanie 4 lokalnych partnerstw na rzecz CSR-EFR, celem wymiany doświadczeń
  i pogłębienia wiedzy na temat rozwiązań i wdrażania CSR i EFR .